بایگانی بخش صدور کارت المثنی

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ -

شرایط کارکنان برای دریافت کارت المثنی

داشتن رابطه استخدامی با دستگاه اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و روزمزد طبق قوانین و مقررات .