پیمانکاران و مشاغل آزاد
کلیه افرادی که بصورت پیمانکار  یا  مشاغل آزاد با دانشگاه قرارداد بسته  و یا همکاری دارند لازم است  فرم های ذیل  را تکمیل نموده و با  در دست داشتن مدارک شامل : یه قطعه عکس  ، کپی شناسنامه از تمامی صفحات و کپی کارت ملی به این اداره کل  مراجعه نمایند .
 | تاریخ ارسال: 1399/8/18 |