شرایط کارکنان برای دریافت کارت المثنی
داشتن رابطه استخدامی با دستگاه اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و روزمزد طبق قوانین و مقررات .
 
 | تاریخ ارسال: 1399/8/18 |