شرایط افراد برای دریافت کارت المثنی

تابعیت جمهوری اسلامی  ایران   
 
داشتن رابطه استخدامی با دستگاه اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و روزمزد طبق قوانین و مقررات .
 
تبصره : اتباع بیگانه که با مجوز رسمی در دستگاه با عناوین مختلف همچون کارشناس ، پیمانکار و ... مشغول بکار می باشند ؛

می بایست مدارک و سوابق اقامتی و مجوزهای رسمی خود را ارائه و پس از تشکیل پرونده ، صدور کارت برای ایشان امکان پذیر خواهد بود
 | تاریخ ارسال: 1399/8/18 |