بایگانی بخش صدور کارت المثنی

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ -

شرایط افراد برای دریافت کارت المثنی

تابعیت جمهوری اسلامی  ایران      داشتن رابطه استخدامی با دستگاه اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و روزمزد طبق قوانین و مقررات .   تبصره : اتباع بیگانه که با مجوز رسمی در دستگاه با عناوین مختلف همچون کارشناس ، پیمانکار و ... مشغول بکار می باشند ؛ می بایست مدارک و سوابق اقامتی و مجوزهای رسمی خود را ارائه و پس از تشکیل پرونده ، صدور کارت برای ایشان امکان پذیر خواهد بود