شرایط صدور مجوز تردد خودرو
کلیه اساتید دانشگاه اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و همچنین اساتید مدعو با معرفی واحد مربوط از طریق اتوماسیون اداری و در دست داشتن اصل و کپی کارت شناسایی خودرو به اداره کل حراست واحد ترافیک مراجعه نمایند .       
 توجه : سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر ۲۵ کیلومتر بر ساعت می باشد .
 | تاریخ ارسال: 1399/8/18 |