شرایط افراد برای دریافت کارت المثنی

 | تاریخ ارسال: 1399/8/18 | 
مراحل صدورکارت شناسایی المثنی :
 
درصورتی که افراد در حفظ و نگهداری کارت شناسایی خود دقت لازم را نداشته و این امر موجب مفقود شدن و یا سرقت کارت آنها شود لازم است برای صدور کارت المثنی شرایط ذیل رعایت گردد :
۱- در اولین فرصت گزارش مفقود شدن کارت خود را به صورت مشروح و با ذکر دلایل به امور اداری و حراست ارائه نموده و در صورت سرقت ، تصویر گزارش ارائه شده به مراکز انتظامی و قضایی را ضمیمه گزارش نماید .
۲- صدور کارت المثنی در صورت عدم کشف و یا عدم بازگشت پس از حصول موارد زیر امکان پذیر خواهد بود.
۳- تعهد فرد مبنی بر پذیرفتن هرگونه عواقب احتمالی درخصوص سوء استفاده از کارت مفقود شده.
۴-  واریز مبلغی تحت عنوان جریمه برای صدور کارت المثنی به حساب  درآمدهای اختصاصی دانشگاه به حساب ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ بانک ملت شعبه دانشگاه یا از روی  سامانه پرداخت  الکترونیک پرتال دانشگاه انجام می پذیرد .
تذکر : مبلغ واریزی برای افرادی که بیش از یکبار کارت شناسایی خود را مفقود می­نمایند به صورت تصاعدی افزایش می یابد